Certificaten

Certificeringen
Omdat kwaliteits-, veiligheidseisen en duurzaamheid steeds meer worden verscherpt, streven wij ernaar om op dat gebied de hoogst haalbare certificeringen te behalen. Hiervoor heeft de directie een “Beleidsverklaring Kwaliteit en VGM” ondertekend. Dit beleid is een volledig geïntegreerd deel van het totale bedrijfsbeleid. Het kwaliteitsbeleid en het VGM-beleid hebben als doel de werkprocessen voor onze producten, diensten en medewerkers ons instaat te stellen voortdurend te verbeteren zodat wordt voldaan kan worden aan de met onze opdrachtgevers overeengekomen afspraken.

Dit document kan worden opgevraagt bij onderstaande contactpersoon.

ISO 9001:2015
Om te voldoen aan de wet- en regelgeving en de eisen van het kwaliteitssysteem ISO9001 zijn onze belangrijkste aspecten, processen en doelstellingen en ook de besturing van het gehele managementsysteem hierdoor goed te beheersen. Naast kwaliteit wordt veiligheid, gezondheid en welzijn als prioriteit binnen de organisatie gezien.

00O.1P.80.ES Dekra Certificaat ISO9001-2015

VCA**
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om alle belanghebbende veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Dit doen wij mede door op onze werklocaties projectveiligheidsinspectie te houden. Daarbij vindt een controle plaats op de toepassing van de instructie “LMRA” en op geconstateerde onveilige situaties/handelingen incl. het VGM-gedrag van medewerkers en het gebruik van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Tevens worden middels de gehouden Werkplekinspecties onderaannemers (die op een werklocatie werkzaam) mede beoordeeld op hun VGM-prestaties.

00O.1P.82.ES Dekra Certificaat VCA 2017 6.0

SCL
Aanvullend aan onze VCA vinden wij het belangrijk dat met behulp van de Safety Culture Ladder maatregel, Veiligheid in Aanbesteding (ViA) te stimuleren binnen onze organisatie en nevenpartners. Door bewust en veilig te werken de veiligheidscultuur op de bouw op een nog hoger niveau te brengen. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend elkaar aan te spreken op het veiligheidsbewustzijn.

00O.1P.83.ES Dekra Certificaat SCL Light niveau 2

BMI/OAI (brandmeld- en ontruimingsinstallatie)
Een automatische brandmeldinstallatie detecteert in een belangrijk vroeg stadium brand en de ontruimingsinstallatie waarschuwt via optische en akoestische signalen. Bovendien kunnen deze doorgeschakeld zijn naar een alarmcentrale of brandweer. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen of respectievelijk beperkt. Dit doen wij volgens het certificatenschema, met een vooraf overeengekomen programma van eisen en de gemeentelijke wet- en regelgeving. Wij zijn in het bezit van het benodigde certificaat en wordt jaarlijks door een onafhankelijke instantie gecontroleerd volgens de CCV-certificatieschema – installeren BMI/OAI, verzie 6.0:2022 of onze procedures en de wijze van installeren voldoet aan de gestelde eisen.

00O.1P.84.ES Dekra Certificaat BMI

BRL 6010 Legionella
Het BRL 6010 certificaat geldt als bewijs dat de risico-inventarisaties en beheersplannen voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op het gebied van legionellapreventie. In de Drinkwaterwet staat vastgelegd dat risico-inventarisaties Legionella alleen mogen worden uitgevoerd door adviesbureaus, die volgens de BRL 6010 beoordelingsrichtlijn zijn gecertificeerd. Wij onderscheiden ons in positieve zin ten opzichte van andere BRL 6010 gecertificeerde bedrijven. Als installatiebedrijf hebben we vaak ook erg praktische oplossingen om aanpassingen te verrichten en te zorgen dat installaties voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op het gebied van Legionellapreventie.

00O.1P.86.ES InstallQ Procescertificaat BRL6010 Legionella

BRL100 F-Gassen Certificering volgens het F-Gassenbesluit is wettelijk verplicht voor alle koeltechnische bedrijven die werkzaamheden verrichten aan kleine en grote stationaire koelinstallaties en mobiele koelinstallaties met HFK’s of HCFK’s. Het F-Gassencertificaat laat ook zien dat het installatie- of onderhoudsbedrijf beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, dat er gewerkt wordt volgens de juiste werkprocessen, met goed gereedschap en geijkte meetinstrumenten.

00O.1P.90.ES Dekra Certificaat BRL100 F-Gassen

BRL6000-21 Bodem gebonden energiesystemen
Wij bezitten het Certificaat BRL6000-21: deel 1 ontwerpen/detailengineering, deel 2 realisatie en deel 3 beheer/onderhoud. Dit betekent dat een warmtepomp aangesloten op grondwater, van op een diepte van 60 a 80 meter – dat dus al meteen een hogere temperatuur heeft – opgepompt wordt en door verwarmingsbuizen gestuurd, de installatie duurzaam en kostenbesparend maakt. We hebben al verschillende woningen geïnstalleerd en zijn volop bezig met nieuwe projecten.

00O.19.94.ES InstallQ Procescertificaat BRL6000-21

BRL6000-25 CO voor gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen DeBRL6000-25 is van toepassing voor werkzaamheden aan verbrandingstoestellen met een vermogen tot 100 kW. Het gaat om werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en verbrandingsluchttoevoeren en/of rookgasafvoer voorzieningen (levering, installatie, reparatie, onderhoud, inbedrijfstellen en opleveren).

00O.1P.93.ES InstallQ Procescertificaat BRL 6000-25

SCIOS Scope 10 Brandveiligheid in gebouwen
De gestandaardiseerde veiligheidsinspectie SCIOS Scope 10 beperkt de risico’s dat een op de drie branden die worden veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie, uw installatie voldoet aan de minimale eisen die door vele verzekeraars worden gesteld aan deze inspectievorm. Deze inspectie mag enkel worden uitgevoerd door een gecertificeerd inspectiebedrijf en de opgeleide DWT inspecteurs.

00O.1P.96.ES Dekra Certificaat SCIOS Scope 10

Een samenwerking op maat

Ons team staat voor u klaar om u te helpen naar de juiste oplossing voor uw maatwerk vraagstuk